VÅRA TYPCASE

Då vi ofta kommer djupt in i våra kunders kritiska affärsprocesser, och då vi samtidigt värnar om integriteten, väljer vi att inte gå ut med autentiska casebeskrivningar. Nedan visar vi istället ett antal typcase vilka väl illustrerar det som är vår vardag, dvs utmaningarna, hur vi löst dem samt resultaten.

Förtroende, respekt och integritet

– tre nyckelord i alla våra kundrelationer

LÄS OM HUR VI HANTERADE UTMANINGEN.
LÄS OM HUR VI HANTERADE UTMANINGEN.

TYPCASE 1

UTMANINGEN

En orolig VD kontaktade oss och berättade följande: Tid och pengar hade lagts ner på en webbapplikation men man lyckades inte uppfylla uppställda krav. Teamet kring applikationen upplevde att de skapade fler fel än de rättade. Vad skulle man göra? Var det dags att kasta in handduken? Läs om hur vi hanterade utmaningen.

LÖSNINGEN

Vi tog oss an uppdraget att få verksamheten på banan igen. Efter noggrann research och fördjupad förståelse av förutsättningarna genomfördes en rad förändringar. Vi gick in personellt med en förändringsledare, vi initierade vissa personal- och organisationsförändringar, vi justerade affärsplanen och vi satte upp processer för utveckling och säkrad produktkvalitet. Vi arbetade tvärfunktionellt och vi hade en kontinuerlig dialog med kunden. Förtroende och ett tydligt kommunicerat mål banade väg för ett lyckat samarbete och en lösning som gjorde samtliga inblandade parter nöjda. Säljstoppet hävdes och applikationen fungerade nu enligt önskan. Det blev ett lugn i organisationen och ett köptryck utifrån.

RESULTATET

Kunden vände från förlust till nollresultat på ett år och därefter bedömdes det tillräckligt attraktivt för att väcka intresse hos investerare som till slut köpte upp bolaget. Ett uppköp som välkomnades från både köparens och säljarens håll. Vi på Redmind är stolta över att ha bidragit till den utvecklingen och vårt arbete öppnade för en lyckad integration mellan bolagen.

TYPCASE 2

UTMANINGEN

En mycket stor aktör inom sin nisch levde i en verklighet där dygnets 24 timmar inte räckte till. Kunderna var många, försäljningen gick strålande men man hann inte riktigt med. I och med att kundbasen växte snabbt behövde organisationen också växa. Arbetssättet som fungerade som småbolag fungerade plötsligt inte längre. Personberoende till vissa nyckelindivider
både kring affär och teknik skapade en stor seghet i leveransen. På grund av högt tryck på förändringar i funktionalitet togs genvägar och den tekniska skulden byggdes på år efter år med stora kvalitetsproblem som följd. 

LÖSNINGEN

Lösningen blev att ta ett helhetsgrepp på hela produktutvecklingsleveransen och etablera ett arbetssätt som långsiktigt levererar högre affärsvärde snabbare och med mindre fel. Ett team från Redmind gjorde först en initial analys och identifierade förändringar som behövde komma till stånd.

Under ett års tid genomfördes följande förändringar:

 • Kontinuerliga förbättringar och kontinuerligt lärande infördes på teamnivå.
 • En tydlighet i prioritering infördes i hela företaget med fokus på att avsluta påbörjade initiativ snarare än att påbörja nya
 • En datadriven prioritering infördes
 • Arbetet delades upp i mindre delar med inkrementell leverans för att snabbare få effekt av de ändringar som gjordes
 • Nya roller och arbetssätt etablerades inom kompetensområden i organisationen som tidigare saknades. Bl a inom områdena test/QA, produktägarskap/produktledning, Teknisk Support, Krav, och DevOps
 • Kompetensindelade team ersattes med korsfunktionella team som i högre grad kunde leverera utan extern inblandning
 • Agila arbetssätt infördes och hela organisationen utbildades både övergripande och hand-on
 • Det skapades förutsättningar för att rekrytera rätt kompetens inom IT

RESULTATET

Våra förändringar ledde till:

 • En organisation som använder data för att ta beslut
 • Självgående korsfunktionella team som tar ansvar för kvalitet och kontinuerliga förbättringar
 • Ett drastiskt minskat personberende till enstaka individer och ett löpande arbete för att fortsätta minska personberoendet
 • Drastiskt minskat antal allvarliga fel släpps ut i produktion
 • Det finns en plan för att arbeta bort sin stora backlog med teknisk skuld och en medvetenhet kring hur de ska förhindra att de bygger upp ny skuld över tid
 • En utvecklingsorganisation som matchar organisationens behov 
 • En arbetsmiljö där leveransen inte är beroende av att nyckelpersoner arbetar 150 %
NÄR MAN SPRUNGIT FÖR FORT OCH VERKLIGHETEN KOMMER IKAPP
NÄR MAN SPRUNGIT FÖR OCH VERKLIGHETEN KOMMER IKAPP
IBLAND BEHÖVER MAN BARA EN KNUFF I RÄTT RIKTNING!
IBLAND BEHÖVER MAN BARA EN KNUFF I RÄTT RIKTNING!

TYPCASE 3

UTMANINGEN

Detta företag var framgångsrikt och ambitiöst. De var på god väg mot en fungerande utvecklingsorganisation. De besatt hög intern teknisk kompetens, men de insåg att de behövde viss guidning för att nå hela vägen i mål vad gällde arbetssätt, automatisering, tester och testprocesser. Läs om hur vi hjälpte dem att leverera oftare och med högre kvalitet.

LÖSNINGEN

Vi tog oss an uppdraget och genomförde en workshop med utvecklingsteam och de som arbetar närmast därikring. För att snabbt få fram en helhetsbild valde vi att genomföra en värdekedjeanalys, en arkitekturworkshop och en självskattning kring test, CI och automatisering. Utkomsten blev både en nulägesanalys och en roadmap för fortsatt arbete innehållandes lösningar och rekommendationer på både kort och lång sikt.

RESULTATET

Värdekedjeanalysen visade att inblandning av slutanvändare bara skedde i början av processen med resultatet att över hälften av levererade features behövde korrigeras. Detta upptäcktes först i samband med demo. Överlag genomfördes alla testrelaterade aktiviteter som ett separat steg i slutet av värdekedjan vilket gjorde att fel upptäcktes sent och förändringen blev onödigt kostsam.

Självskattningen kring test och automatisering var en ögonöppnare kring hur man bör tänka när man ska börja arbeta mer med automatisering och gav förutom det, värdefulla insikter kring hur man mer heltäckande kunde testa sina system med flera olika testtekniker.
Roadmapen innehåller en mängd rekommendationer över hur de på olika sätt ska nå målet – en hälsosam automatiseringsprocess.
Initialt hjälpte vi kunden sätta upp byggservrar med ett flöde för Continuous Integration och utbildade utvecklingsteamet på plats i hur de ska skriva automatiserade tester. Därefter önskade kunden äga förändringen själva och vi agerarar nu rådgivande vid behov.

Share:
Profiles: